ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 909574303
อีเมล์ : pumipat2521@gmail.com
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:34  อ่าน 323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ
รายละเอียดผลงาน

ใบงานที่ 6.1

แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ

คำสั่ง นักเรียนศึกษาบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

เรื่อง การศึกษาปฏิกิริยาของน้ำมะเกลือกับแมลงศัตรูพืชล้มลุกในตระกูลผักกาด

บทคัดย่อ
                โครงงานนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยาของน้ำมะเกลือกับแมลงศัตรูพืชล้มลุกในตระกูลผักกาด โดยเลือกศึกษากับผักกาดกวางตุ้งเขียว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของน้ำมะเกลือที่มีผลต่อการป้องกันแมลง  ตอนที่ 2 ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน้ำมะเกลือที่มีผลต่อการป้องกันแมลง

ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของน้ำมะเกลือที่มีผลต่อแมลง โดยทำการทดลองนำผลมะเกลือสดมาคั้นน้ำ โดยการโขลกผลมะเกลือแล้วคั้นด้วยเครื่องคั้นละนำไปฉีดพ่นในแปลงผักกวางตุ้งมีการควบคุมให้เหมือนกันโดยใช้ความเข้มข้นของน้ำมะเกลือต่างกันแต่ใช้ปริมาณเท่ากันและเปรียบเทียบผลกับแปลงผักกวางตุ้งที่ไม่ได้ฉีดพ่นน้ำมะเกลือซึ่งรดน้ำธรรมดาโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบจากต้นกวางตุ้งที่ใบมีรูพรุนเนื่องจากแมลงรบกวน 
               ตอนที่ 2 ศึกษาระยะเวลาในการฉีดพ่นน้ำมะเกลือที่มีผลต่อการป้องกันแมลง โดยทดลองนำความเข้มข้นที่ได้ผลจากตอนที่ 1 มาฉีดพ่นลงบนแปลงผักกวางตุ้งที่มีการควบคุมให้เหมือนกัน  แต่แตกต่างกันที่ระยะเวลาจำนวนวันในการฉีดพ่นน้ำมะเกลือไม่เท่ากัน แล้วเปรียบเทียบจำนวนต้นผักกวางตุ้ง  ที่ใบมีรูพรุนเนื่องจากแมลงมารบกวน  เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลการทดลองปรากฏว่าแปลงผักกวางตุ้งที่ฉีดพ่นน้ำมะเกลือที่มีความเข้มข้น 50% โดยปริมาตรขึ้นไป 
จะไม่มีแมลงมารบกวนหรือรบกวนในปริมาณน้อยมาก  ซึ่งต่างจากแปลงผักที่รดด้วยน้ำธรรมดาอย่างเดียวจะมีแมลง
มาเจาะกินใบเป็นปริมาณมาก   สำหรับผลการทดลองตอนที่ 2  ปรากฏว่าระยะเวลาที่ใช้ฉีดพ่นน้ำมะเกลือได้ผลดีที่สุดคือการฉีดพ่น 3 วัน ต่อ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ …………………………………………………………………….นามสกุล ………………………………………………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปีที่………………..

ชื่อกลุ่ม ………………………………………………………………………………โรงเรียน ……………………………………………………………..คะแนนที่ได้ร้อยละ…………………

 

แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………
      1. การทดลองนี้กำหนดจุดมุ่งหมายไว้ว่าอย่างไร
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
      2. สาระสำคัญของโครงงาน

      ตอนที่ 1……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

 สิ่งที่ต้องการศึกษา (ตัวแปรต้น)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

สิ่งที่ผู้ศึกษาจัดให้เหมือนกัน (ตัวแปรควบคุม)
..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

สิ่งที่ต้องการวัด(ตัวแปรตาม) 

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

     ตอนที่ 2……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

 สิ่งที่ต้องการศึกษา (ตัวแปรต้น)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

สิ่งที่ผู้ศึกษาจัดให้เหมือนกัน (ตัวแปรควบคุม)
..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

สิ่งที่ต้องการวัด(ตัวแปรตาม) 

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

3. สมมติฐานของการทดลองนี้ คืออะไร 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................


     
 4. วิธีดำเนินการทดลอง
            4.1การทดลองได้เลือกอุปกรณ์อะไรเพื่อใช้ทดลองบ้าง
             ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

4.2 ทดลองนี้ ได้แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน และมีขั้นตอนอย่างไร

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

      5. ผลการทดลองเป็นอย่างไร 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

      6. สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร        

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

      ***     สิ่งที่แสดงถึงความแปลกใหม่หรือความคิดสร้างสรรค์ของโครงงานนี้

                ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 390.45 KB

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,22:34   อ่าน 323 ครั้ง