ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสะท้อนคิด ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน PBL Developing creative thinking skills insert reflection through project-based learning
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,15:39  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสะท้อนคิด ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน PBL Developing creative thinking skills insert reflection through project-based learning
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,15:30  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิด สร้างสรรค์ ด้วยการสะท้อนคิด ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน Developing creative thinking skills insert reflection through project-based learning
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,17:45  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล
ชื่ออาจารย์ : นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ(หัวหน้าบริหารงานวิชาการ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,16:09  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) ของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:21  อ่าน 837 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิด และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:16  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:13  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค : 5Es Instructional Model เรื่อง แบบจำลองระบบย่อยอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:05  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ผู้มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practices ) จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,11:02  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,21:22  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..