ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิด สร้างสรรค์ ด้วยการสะท้อนคิด ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน Developing creative thinking skills insert reflection through project-based learning
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,17:45  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับ สพฐ. เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ(หัวหน้าบริหารงานวิชาการ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,16:09  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ PBL การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning) ของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:21  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการคิด และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:16  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:13  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค : 5Es Instructional Model เรื่อง แบบจำลองระบบย่อยอาหาร
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,22:05  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ผู้มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practices ) จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,11:02  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรสมรรถนะในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,21:22  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญภัทร มีเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,16:53  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ(หัวหน้าบริหารงานวิชาการ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2564,17:42  อ่าน 799 ครั้ง
รายละเอียด..