ผู้บริหาร

นายศุภชัย ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/05/2019
ปรับปรุง 08/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 105037
Page Views 121428
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง
2 โรงเรียนบางคูลัด บางคูรัด บางบัวทอง
3 โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง
4 โรงเรียนปิยะฉัตร บางบัวทอง บางบัวทอง
5 โรงเรียนประชารัฐบำรุง บางบัวทอง บางบัวทอง
6 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง บางบัวทอง
7 โรงเรียนแสงประเสริฐ บางบัวทอง บางบัวทอง
8 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบัวทอง
9 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
10 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต บางรักพัฒนา บางบัวทอง
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง 025711747
12 โรงเรียนเพทพิมานพิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
13 โรงเรียนอนุบาลวรทัย บางรักพัฒนา บางบัวทอง
14 โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
15 โรงเรียนกสิณธร บางรักพัฒนา บางบัวทอง
16 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม บางรักพัฒนา บางบัวทอง
17 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร บางรักใหญ่ บางบัวทอง
18 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
19 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
20 โรงเรียนอนุบาลประคองสุข บางรักใหญ่ บางบัวทอง
21 โรงเรียนบางบัวทอง พิมลราช บางบัวทอง
22 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ละหาร บางบัวทอง
23 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ละหาร บางบัวทอง
24 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ละหาร บางบัวทอง 029231125
25 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ละหาร บางบัวทอง
26 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ละหาร บางบัวทอง
27 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ละหาร บางบัวทอง
28 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ บางบัวทอง
29 โรงเรียนวัดลำโพ ลำโพ บางบัวทอง 0-2926-0686
30 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ลำโพ บางบัวทอง
31 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โสนลอย บางบัวทอง
32 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โสนลอย บางบัวทอง
33 โรงเรียนอนุบาลธนพร โสนลอย บางบัวทอง
34 โรงเรียนพระแม่สภลสงเคราะห์ โสนลอย บางบัวทอง
35 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โสนลอย บางบัวทอง
36 โรงเรียนอนุบาลจิรดา โสนลอย บางบัวทอง
37 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) บางม่วง บางใหญ่
38 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ บางม่วง บางใหญ่
39 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (บางใหญ่) บางม่วง บางใหญ่
40 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน บางม่วง บางใหญ่
41 โรงเรียนญาโณทัย บางเลน บางใหญ่ 02-921-5973
42 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) บางเลน บางใหญ่
43 โรงเรียนพิศาลธรรมพาที บางเลน บางใหญ่
44 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) บางแม่นาง บางใหญ่
45 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) บางแม่นาง บางใหญ่
46 โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่
47 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) บางใหญ่ บางใหญ่
48 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ บางใหญ่
49 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม บางใหญ่ บางใหญ่
50 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) บางใหญ่ บางใหญ่
51 โรงเรียนบ้านใหม่(ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2449-7703
52 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2927-8366
53 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ บ้านใหม่ บางใหญ่
54 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เสาธงหิน บางใหญ่ 0-2903-1398
55 โรงเรียนวัดอินทร์ เสาธงหิน บางใหญ่
56 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เสาธงหิน บางใหญ่
57 โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) เสาธงหิน บางใหญ่
58 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คลองข่อย ปากเกร็ด
59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี คลองพระอุดม ปากเกร็ด
60 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
61 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
62 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
63 โรงเรียนอนุบาลอาภากร คลองเกลือ ปากเกร็ด
64 โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองเกลือ ปากเกร็ด
65 โรงเรียนคลองเกลือ คลองเกลือ ปากเกร็ด
66 โรงเรียนจิตร์จำรูญวิทยา คลองเกลือ ปากเกร็ด
67 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ท่าอิฐ ปากเกร็ด
68 โรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด 5845232, 9245798
69 โรงเรียนวัดเชิงเลน ท่าอิฐ ปากเกร็ด 025258217
70 โรงเรียนวัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ ปากเกร็ด
71 โรงเรียนชลประทานวิทยา บางตลาด ปากเกร็ด
72 โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์) บางตลาด ปากเกร็ด
73 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ บางตลาด ปากเกร็ด
74 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก บางตลาด ปากเกร็ด
75 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม บางตลาด ปากเกร็ด
76 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด บางตลาด ปากเกร็ด 0-2584-5344
77 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 บางตลาด ปากเกร็ด
78 โรงเรียนวัดตาล บางตะไนย์ ปากเกร็ด
79 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) บางตะไนย์ ปากเกร็ด
80 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์) บางพลับ ปากเกร็ด
81 โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา) บางพูด ปากเกร็ด 0-2584-2676
82 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด ปากเกร็ด
83 โรงเรียนกุมุทมาส บางพูด ปากเกร็ด
84 โรงเรียนพิชญศึกษา บางพูด ปากเกร็ด
85 โรงเรียนอัมพรไพศาล บางพูด ปากเกร็ด
86 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 บางพูด ปากเกร็ด
87 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย บางพูด ปากเกร็ด
88 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ บางพูด ปากเกร็ด
89 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
90 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
91 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
92 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
93 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) บ้านใหม่ ปากเกร็ด
94 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
95 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
96 โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
97 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
98 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
99 โรงเรียนอนุบาลวรรรณทิพย์ชุมชนนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
100 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์(สโมสรสหมิตรอุทิศ) อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด
101 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด
102 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
103 โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
104 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย 0-2921-9312
105 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย
106 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คลองขวาง ไทรน้อย
107 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย
108 โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา ไทรน้อย
109 โรงเรียนวัดคลองเจ้า ทวีวัฒนา ไทรน้อย
110 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย 0-2985-5325
111 โรงเรียนราษฏร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
112 โรงเรียนวัดลากค้อน ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
113 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
114 โรงเรียนวัดเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 0-2927-1603
115 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หนองเพรางาย ไทรน้อย 029276776
116 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 02-9272578
117 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรน้อย ไทรน้อย
118 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย
119 โรงเรียนไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย
120 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย 0-2597-1015 025971517
121 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ ไทรน้อย ไทรน้อย
122 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย 0-2985-5640
123 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไทรใหญ่ ไทรน้อย
124 โรงเรียนวัดสโมสร ไทรใหญ่ ไทรน้อย
125 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง ไทรใหญ่ ไทรน้อย