กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเจนจิรา ศรีีรักษ์
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.