กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพงษ์ลดา ศรีอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

เจนจิรา
ครูอัตราจ้าง งบอบต.