ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางวรรษธณพร นากระโทก(ูครูประจำชัันประถมศึกษาปีที่6/3)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางขนิษฐา เถนว่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอารีย์ รัตน์สูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุดารัตน์ กลัดขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฎฐกนิษญ์ แก้วไทรหยวก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุนิสา ศรียาอาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพิชิต ลิอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2