ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวแพรวา หารี
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรรณิกา คำภิรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิษา สถาพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปานเลขา ปาประโคน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางธัญจิรา ศิริวฒนาวงษ์สกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัญญภัทร มีเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววารี อินตาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2