หัวหน้าบริหารงาน

นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ(หัวหน้าบริหารงานวิชาการ)
ครู คศ.3

นางุทธิยา พื้นพรม (หัวหน้าบริหารงบประมาณ)
ครู คศ.2

นางมุทิตา ไหลหรั่ง(หัวหน้าบริหารงานบุคคล)
ครู คศ.3

นางขนิษฐา เถนว่อง(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)
ครู คศ.2