หัวหน้าบริหารงาน

นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ(หัวหน้าบริหารงานวิชาการ)
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0868369141
อีเมล์ : lekgrece44@gmail.com

พรทิพย์ โกมลวานิช(หัวหน้าบริหารงบประมาณ)
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0868369141
อีเมล์ : ohmyoa@gmail.com

วรรษธณพร นากระโทก(หัวหน้าบริหารงานทั่วไป)
ครู คศ.3

นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร(หัวหน้างานบริหารงานบุคคล)
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0619549796
อีเมล์ : Kae8350@gmail.com