กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุดารัตน์ กลัดขวัญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพงษ์ลดา ศรีอักษร
ครู คศ.2

นางมุทิตา ไหลหรั่ง
ครู คศ.3

นายวีระ รักแจ้ง
ครูอัตราจ้าง