กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา ภู่ดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ฮาริส บุญมาเลิศ
ครูผู้ช่วย