กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิชิต ลิอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวแพรวา หารี
ครู คศ.1

นางสาววรรณวา อารียเดช
ครู คศ.1