กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิชิต ลิอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 909574303
อีเมล์ : pumipattong2521@gmail.com

นางสาวแพรวา หารี
ครู คศ.1

นางสาววรรณวา อารียเดช
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0851254229

นางปารณีย์ หลีเกษม