กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิชิต ลิอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวแพรวา หารี
ครู คศ.1

นางสาววรรณวา อารียเดช
ครู คศ.2