กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพุทธิยา พื้นพรม(คณิตศาสตร์ป.5)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขนิษฐา เถนว่อง(คณิตศาสตร์ ป.4)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัญภัทร มีเรือง(คณิตศาสตร์ ป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรทิพย์ โกมลวานิช( คณิตศาสตร์ ป.6)
ครู คศ.1

นางสาวปานเลขา ปาประโคน(คณิตศาสตร์ ป.2)
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรรณิกา คำภิรมย์ (คณิตศาสตร์ ป.1)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุนิษา สถาพร (ตณิตศาสตร์ ป.1)

นางวารี อินตาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1