กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยนันท์ วัฒน์กีเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิสา ศรียาอาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชญาภา ผิวพันธมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวรรณิกา คำภิรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิษา สถาพร