คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0839744472

นางพุทธิยา พื้นพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819062904
อีเมล์ : Phutie62@gmail.com