กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิชิต ลิอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 909574303
อีเมล์ : pumipat2521@gmail.com
ที่อยู่ :
78/43 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 คบ. ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปีการศึกษา 2561- ปุจจุบัน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ครู คศ2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นวัตกรรมเล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
2 ใบงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ
3 ใบงานที่ 5 การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จากปัจจัยสี่และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
4 ใบงานที่ 4 การสำรวจปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
5 ใบงานที่ 3 แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์
6 แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ
7 กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
8 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
9 รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันตอบวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561
10 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันตอบวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561
11 รางวัลเข้าร่วม เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561
12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท ร่อนไกล ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มเครือข่าย อำเภอบางบัวทอง
13 ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มเครือข่าย อำเภอบางบัวทอง
14 ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มเครือข่าย อำเภอบางบัวทอง
15 ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
16 ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
17 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
18 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 เนื่องในงานงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ