ข่าวประชาสัมพันธ์
28-29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนัดบางไผ่ จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565
รางวัลครูดีเด่น ปี 2564
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ร่วมแสดงความยินดีกับ
1.นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นางวรรษธณพร นากระโทก ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด
3.นางสาวกัญญภัทร มีเรือง
4.นางสาวอารีย์ รัตน์สูงเนิน
5.นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ได้รับรางวัล ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และนางสุภาภรณ์ คงสระ ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน มอบโดย ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถติดต่อ สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ. 2556-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ. 2556-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ยินดีต้อนรับ ท่านผอ.ประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ย้ายมาดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
11 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ยินดีต้อนรับ ท่านผอ.ประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์ ย้ายมาดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 
5 ตุลาคม 2564 6 ปี ที่ผูกพัน ร้อยดวงใจ สายใยชาวบางไผ่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ศุภชัย ภุมรินทร์ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและเข่าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติออนไลน์ ประจำปี 2564
https://sites.google.com/view/bangphai64/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เลื่อนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม อย่างไม่มีกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 วันนี้ 6 มกราคม 63 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 5 มกราคม 2564
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เลื่อนสอบธรรมศึกษาไม่มีกำหนด จาก วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ปีการศึกษา2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 มาตรการการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
แผนผังจุดคัดกรองเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
มาตรการการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
การรับสมัคร/ย้ายเข้าเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ปีการศึกษา 2563
ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำนักเรียนมาสมัครเรียน หรือย้ายนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ในทุกระดับชั้น สามารถเข้ามาสมัครที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30 น. -16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 025711747
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20
เด็กโครงงาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรีเขต 2
รางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20

โครงงาน        แผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษวัสดุ

ชื่อผู้จัดทำ      1.ด.ญ.อาภาวดี          เจริญสุข  

2.ด.ญ.สุธาวัลย์         บุญจันทร์ 

3. ด.ญ.ทาริกา           มีพร    

ชื่อครูที่ปรึกษา นายพิชิต ลิอินทร์

                   นางสาววรรณวา   อารียเดช

โรงเรียน        ชุมชนวัดบางไผ่

ที่อยู่              .บางรักพัฒนา  .บางบัวทอง  .นนทบุรี 11110

โทรศัพท์        02-5711747  0909574303  

ระยะเวลาทำโครงงาน 1 กรกฎาคม 2562 –10 ตุลาคม 2562