ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 มาตรการการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
แผนผังจุดคัดกรองเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
มาตรการการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
การรับสมัคร/ย้ายเข้าเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ปีการศึกษา 2563
ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำนักเรียนมาสมัครเรียน หรือย้ายนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ในทุกระดับชั้น สามารถเข้ามาสมัครที่โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30 น. -16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 025711747
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20
เด็กโครงงาน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรีเขต 2
รางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20

โครงงาน        แผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษวัสดุ

ชื่อผู้จัดทำ      1.ด.ญ.อาภาวดี          เจริญสุข  

2.ด.ญ.สุธาวัลย์         บุญจันทร์ 

3. ด.ญ.ทาริกา           มีพร    

ชื่อครูที่ปรึกษา นายพิชิต ลิอินทร์

                   นางสาววรรณวา   อารียเดช

โรงเรียน        ชุมชนวัดบางไผ่

ที่อยู่              .บางรักพัฒนา  .บางบัวทอง  .นนทบุรี 11110

โทรศัพท์        02-5711747  0909574303  

ระยะเวลาทำโครงงาน 1 กรกฎาคม 2562 –10 ตุลาคม 2562