ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย ภุมรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวนการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน