ภาพกิจกรรม
เด็กโครงงานวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 20

โครงงาน        แผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษวัสดุ
ชื่อผู้จัดทำ      1.ด.ญ.อาภาวดี          เจริญสุข  
2.ด.ช.ศุภณัฐ           พุ่มฉัตร
3. ด.ญ.ทาริกา           มีพร    
ชื่อครูที่ปรึกษา นายพิชิต ลิอินทร์
                   นางสาววรรณวา   อารียเดช
โรงเรียน        ชุมชนวัดบางไผ่
ที่อยู่              ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์        02-5711747  0909574303  
ระยะเวลาทำโครงงาน 1 กรกฎาคม 2562 –10 ตุลาคม 2562บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  “แผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษวัสดุ” เป็นโครงงานประเภททดลอง ในการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นแผ่นปูพื้นทางเดิน 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุในท้องถิ่นกับประสิทธิภาพของแผ่นปูพื้นทางเดิน 2)เพื่อศึกษาส่วนผสมของแผ่นปูพื้นทางเดินกับประสิทธิภาพของแผ่นปูพื้นทางเดิน3)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวัสดุประสานแผ่นปูพื้นทางเดินกับประสิทธิภาพของแผ่นปูพื้นทางเดิน 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมของแผ่นปูพื้นทางเดินกับประสิทธิภาพของแผ่นปูพื้นทางเดิน เริ่มต้นจากนำ เศษวัสดุในท้องถิ่น คือ โฟม แกลบ ขุยมะพร้าว  ขี้เลื่อย มาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำในสัดส่วนที่เท่ากัน  จากนั้นนำแผ่นที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพ แล้วทำแผ่นปูพื้นทางเดินด้วยการนำโฟมมาผสมแกลบ ปูนซีเมนต์ โฟมผสมขุยมะพร้าวปูนซีเมนต์และ โฟมผสมขี้เลื่อย ปูนซีเมนต์ แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นปูนพื้นทางเดิน  จากนั้นทำแผ่นปูพื้นทางเดิน โดยนำสารละลายโฟมผสมกับแกลบ ในอัตราส่วน 1:1 นำไปทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นปูนพื้นทางเดิน เปรียบเทียบกับแผ่นปูพื้นทางเดินกับวัสดุประสานปูนซีเมนต์ จากนั้นทำแผ่นปูพื้นทางเดินด้วยสารละลายโฟมผสมกับแกลบในอัตราส่วน 2:1, 1:1, 2:3, และ1:2 ผลปรากฏว่า วัสดุในท้องถิ่นที่เหมาะสมในการนำมาแผ่นปูพื้นทางเดินที่ดีที่สุดคือ โฟม แกลบ ขุยมะพร้าว  และขี้เลื่อย  ตามลำดับ ส่วนผสมของแผ่นปูนพื้นทางเดินดีที่สุดคือ โฟมผสมแกลบและปูนซีเมนต์ รองลงมาคือ โฟมผสม ขุยมะพร้าวและปูนซีเมนต์ และ โฟมผสมขี้เลื่อยและปูนซีเมนต์ ตามลำดับ วัสดุประสานที่นำมาทำเป็นแผ่นปูพื้นที่ดีที่สุดคือ สารละลายโฟม และปูนซีเมนต์ตามลำดับ อัตราส่วนผสมระหว่างสารละลายโฟมกับแกลบที่ทำให้แผ่นปูพื้นทางเดิน มีประสิทธิภาพที่สุดคือ อัตราส่วน 1:1, 2:1, 2:3,และ 1:2 ตามลำดับ  ซึ่งแผ่นปูพื้นทางเดินจากเศษวัสดุที่ได้ มีน้ำหนักเบากว่าแผ่นปูพื้นทางเดินแบบทั่วไป 61.72 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็งแรงทนทาน ความคงทนต่อการแช่น้ำ และช่วยลดปริมาณขยะประเภทโฟม  นำเศษวัสดุที่เหลือใช้ในชุมชนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 
 
 

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,09:43   อ่าน 139 ครั้ง