ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

โครงงาน        เครื่องอัดถ้วยจากใบพืช
ชื่อผู้จัดทำ      1. ด.ญ.นันท์นภัส  พิรมส์ชาติ   ป.6
2. ด.ญ.อาภาวดี   เจริญสุข     ป.6  
3. ด.ญ.อริสรา     บุตรพุ่ม      ป.4
ชื่อครูที่ปรึกษา นายพิชิต         ลิอินทร์
                   นางสาวมุทิตา   มีศรีสุข
โรงเรียน        ชุมชนวัดบางไผ่
ที่อยู่              ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์        02-5711747  0909574303  
ระยะเวลาทำโครงงาน 1 กรกฎาคม 2562-  18 ตุลาคม 2562
                                            
บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  “เครื่องอัดถ้วยจากใบพืช” เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นถ้วยจากใบพืช เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการเผาทำลายถ้วยจากโฟมและพลาสติก ในการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)เพื่อศึกษาและประดิษฐ์เครื่องอัดถ้วยจากใบพืช 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดถ้วยจากใบพืช 2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงของถ้วยด้วยเครื่องอัดถ้วยจากใบพืชในรูปแบบที่ 1 กับรูปแบบที่ 2      2.2 เปรียบเทียบช่วงระดับอุณหภูมิความร้อนกับประสิทธิภาพของถ้วยจากใบพืช 2.3 เปรียบเทียบระยะเวลาการให้ความร้อนกับประสิทธิภาพของถ้วยจากใบพืช 2.4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวัสดุประสานการทำถ้วยกับประสิทธิภาพของถ้วยจากใบพืช 2.5 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดความหนาของใบพืชกับประสิทธิภาพของถ้วยจากใบพืช 2.6 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของใบพืชกับประสิทธิภาพของถ้วยจากใบพืช  เริ่มต้นจากการนำเตาไฟฟ้าเก่ามาประยุกต์เป็นพลังงานให้ความร้อน ติดตั้งประกอบเข้ากับโครงสร้างของเครื่องบดน้ำแข็งใส นำถ้วยสแตนเลสมาเป็นแบบพิมพ์ และปรับปรุงพัฒนานำแบบพิมพ์ดอกไม้มาประยุกต์เป็นแบบพิมพ์ ผลการทดลองปรากฏ รูปแบบของเครื่องอัดถ้วยจากใบพืชที่ทำให้ลักษณะรูปทรงของถ้วยที่ดีที่สุดคือ รูปแบบที่ 2 แม่พิมพ์จากถ้วยอะลูมิเนียม รองลงมา คือรูปแบบของเครื่องอัดถ้วย รูปแบบที่ 1 แม่พิมพ์จากถ้วยสแตนเลส  ช่วงอุณหภูมิของเครื่องอัดถ้วยที่ทำให้ถ้วยจากใบพืชมีลักษณะรูปทรงที่ดีสุด คือ  ช่วงอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ ช่วง 100-110  ระยะเวลาการให้ความร้อนของเครื่องอัดถ้วยที่ทำให้ถ้วยจากใบพืชมีประสิทธิภาพที่ดีสุด คือ ระยะเวลาให้ความร้อน 3 นาที รองลงมาคือ ระยะเวลาให้ความร้อน 4 นาที วัสดุประสานที่ทำให้ถ้วยจากใบพืชมีประสิทธิภาพที่ดีสุด คือ แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าตามลำดับ  ความหนาของใบพืชที่ใช้อัดถ้วยที่ทำให้ถ้วยจากใบพืชมีประสิทธิภาพที่ดีสุด คือ ความหนา 3 มิลลิเมตร และความหนา 2 มิลลิเมตร ตามลำดับ  ชนิดของใบพืชที่ใช้อัดถ้วยที่ทำให้ถ้วยจากใบพืชมีประสิทธิภาพที่ดีสุด คือ ใบสักทอง  ใบกล้วยและใบยอตามลำดับ ซึ่งพบได้ถ้วยจากใบพืชสามารถนำไปใช้งานได้จริง ใส่อาหารได้หลายประเภททั้งของทอด ของต้ม มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,18:32   อ่าน 6144 ครั้ง