คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพุทธิยา พื้นพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา