ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานวิจัย ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.39 KB 40
ใบงานที่ 9 แบบฝึกทักษะ การสังเกต ตั้งปัญหา สมมติฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.28 KB 85
ใบงานที่ 8 แบบฝึกทักษะการกำหนดตัวแปร การทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.39 KB 132
ใบงานที่ 7 แบบฝึกทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวแปร การทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.26 KB 66
ใบงานที่ 6.2 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.45 KB 67
ใบงานโครงงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.9 KB 70
ใบงานที่ 5 การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จากปัจจัยสี่และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.13 KB 51
ใบงานโครงงาน 4 การสำรวจปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.17 KB 62
ใบงาน 3 แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.25 KB 62
ใบงาน 2 แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.13 KB 61
ใบงาน 1.3 ความแตกต่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.33 KB 54
ใบงาน 1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.11 KB 61
ใบงาน 1.1 ประเภทของโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.25 KB 65