ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>สัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564 38103
การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 38140
รายงานวิจัย ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.39 KB 48338
ใบงานที่ 9 แบบฝึกทักษะ การสังเกต ตั้งปัญหา สมมติฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.28 KB 48569
ใบงานที่ 8 แบบฝึกทักษะการกำหนดตัวแปร การทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.39 KB 54242
ใบงานที่ 7 แบบฝึกทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวแปร การทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.26 KB 48463
ใบงานที่ 6.2 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.45 KB 48492
ใบงานโครงงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.9 KB 48198
ใบงานที่ 5 การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จากปัจจัยสี่และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.13 KB 48320
ใบงานโครงงาน 4 การสำรวจปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.17 KB 48270
ใบงาน 3 แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.25 KB 48328
ใบงาน 2 แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.13 KB 48419
ใบงาน 1.3 ความแตกต่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.33 KB 48816
ใบงาน 1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.11 KB 48297
ใบงาน 1.1 ประเภทของโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.25 KB 48225