ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>สัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564 38104
การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 38143
รายงานวิจัย ผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.39 KB 48339
ใบงานที่ 9 แบบฝึกทักษะ การสังเกต ตั้งปัญหา สมมติฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.28 KB 48570
ใบงานที่ 8 แบบฝึกทักษะการกำหนดตัวแปร การทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.39 KB 54243
ใบงานที่ 7 แบบฝึกทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวแปร การทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.26 KB 48464
ใบงานที่ 6.2 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.45 KB 48493
ใบงานโครงงานที่ 6.1 แบบฝึกวิเคราะห์บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.9 KB 48199
ใบงานที่ 5 การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จากปัจจัยสี่และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.13 KB 48321
ใบงานโครงงาน 4 การสำรวจปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.17 KB 48271
ใบงาน 3 แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.25 KB 48329
ใบงาน 2 แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.13 KB 48420
ใบงาน 1.3 ความแตกต่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.33 KB 48817
ใบงาน 1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.11 KB 48299
ใบงาน 1.1 ประเภทของโครงงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.25 KB 48227