นวัตกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน
แบบฝึกวิเคราะห์ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อ ……………………………………………….นามสกุล ……………………………………………..ชั้นประถมศึกษาปีที่…………..
ชื่อกลุ่ม ………………………………………โรงเรียน ……………………………………………..คะแนนร้อยละที่ ได้ …………………
 
ใบงานที่ 1
แบบฝึกวิเคราะห์ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
คำสั่ง จากชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้ ศึกษาและวิเคราะห์ว่าจัดอยู่โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด พร้อมทั้งบอกเหตุผล
ที่ ชื่อโครงงาน สำรวจรวบรวมข้อมูล ทดลอง ประดิษฐ์ ทฤษฎี เพราะเหตุใ
1 เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา          
2 สำรวจพฤติกรรมของมดแดง          
3 ศึกษาสเปกตรัมของก๊าซชนิดหนึ่ง          
4 ศึกษาผลของความเข้มข้นของผงซักฟอกที่มีต่ออัตราการอยู่รอดของปลาหางนกยูง          
5 ผลของความเข้มข้นของแสงที่มีต่อการสลายตัวของวิตามินซี          
6 ศึกษาสมบัติบางประการของสารที่สกัดได้จากเปลือกทุเรียน          
7 ศึกษาวงจรชีวิตของตัวไหม          
8 สำรวจมลพิษของอากาศในแหล่งต่างๆบริเวณ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ปี พ.ศ.2558          
9 เครื่องอบมันสำปะหลังพลังงานแสง          
10 ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางพาราเพื่อให้น้ำยางออกมากที่สุด          
11 หุ่นยนต์ใช้งานในบ้าน          
12 แบบจำลองบ้านพลังงานแสงอาทิตย์          
13 สำรวจคุณภาพดินบริเวณแปลงเกษตร โรงเรียนวัดคลองเจ้า ประจำปีการศึกษา2558          
14 ทฤษฎีของจำนวนเฉพาะ          
15 ผลิตภัณฑ์กระดาษจากใยนุ่น          
16 เครื่องปั้มน้ำสุดประหยัด          
17 การอธิบายอวกาศแนวใหม่          
18 ขิงชะลอการบูด          
19 การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ          
20 การศึกษาอิทธิผลของฝนกรดเทียมที่มีต่อผักคะน้า          
21 เครื่องบิดขวด          
22 การศึกษาสารเคลือบเพิ่มความเหนียวจากธรรมชาติ          
23 เครื่องเพิ่มออกซิเจนจากวัสดุเหลือใช้          
24 การศึกษาสารกันบูดจากเปลือกมังคุด          
25 กระดาษสาจากเปลือกผลไม้          
26 สารกำจัดแมลงจากเมล็ดละหุ่ง          
27 สบู่เหลวสมุนไพร          
28 น้ำยาม้วนปากสมุนไพร          
29 สารขจัดคราบปากกาลบคำผิด          
30 เครื่องปรับอากาศปราศจากมลพิษ          
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.46 KB
แบบฝึกลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.05 KB
แบบฝึกคุณค่าโครงงานวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.25 KB
นวัตกรรม การเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม ด้านความพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.42 KB
นวัตกรรม การเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม ด้านความมีวินัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.8 KB
สนุกกับการเรียนรู้แบบโครงงาน:PROJECT-BASED LEARNING โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2