ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ 10 มิ.ย.62) ปีการศึกษา 2562  มีจำนวนนักเรียน ดังนี้
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

 

เฉลี่ยต่อห้อง

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 (3 ขวบ) 1 7 9 16 16
อนุบาลปีที่ 1/2 1 7 8 15 15
อนุบาลปีที่ 2/1 1 11 15 26 26
อนุบาลปีที่ 2/2 1 10 16 26 26
อนุบาลปีที่ 3/1 1 14 12 26 26
อนุบาลปีที่ 3/2 1 13 12 25 25
อนุบาลปีที่ 3/3 1 15 11 26 26
รวม 7 77 83 160  
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 36 42 78 39
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 30 34 64 32
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 31 30 61 30
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 44 36 80 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 40 47 87 29
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 ๔2 41 83 27
รวม 15 223 230 453  
รวมทั้งสิ้น 22 300 313 613  
 
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ มีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  21  คนมีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด  613  คน คิดเป็นร้อยละ  3.42 จำแนกเป็น
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  21  คน คิดเป็นร้อยละ 3.42
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  592 คน คิดเป็นร้อยละ 96.58