หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
โครงสร้างหลักสูตร
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
รหัสวิชา/เวลาเรียนต่อปี
ป.1 ป.2 ป.3
รหัสวิชา เวลา รหัสวิชา เวลา รหัสวิชา เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน            
     ภาษาไทย ท11101 200 ท12101 200 ท13101 200
     คณิตศาสตร์ ค11101 200 ค12101 200 ค13101 200
    วิทยาศาสตร์ ว11101 80 ว12101 80 ว13101 80
     สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส11101 40 ส12101 40 ส13101 40
     ประวัติศาสตร์ ส11101 40 ส12101 40 ส13101 40
     สุขศึกษาและพลศึกษา พ11101 40 พ12101 40 พ13101 40
     ศิลปะ ศ11101 40 ศ12101 40 ศ13101 40
     การงานอาชีพ ง11101 40 ง12101 40 ง13101 40
     ภาษาอังกฤษ ต11101 160 ต12101 160 ต13101 160
     รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)   840   840   840
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
  ภาษาอังกฤษ ง11201 40 ง11202 40 ง11303 40
    รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)   40   40   40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
     กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40
     กิจกรรมลูกเสือ - 40 - 40 - 40
     กิจกรรมชมรม - 30 - 30 - 30
     กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน์
10
 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 120   120   120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด - 1,000 - 1,000 - 1,000
               
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
รหัสวิชา/เวลาเรียนต่อปี
ป.4 ป.5 ป.6
รหัสวิชา เวลา รหัสวิชา เวลา รหัสวิชา เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน            
     ภาษาไทย ท14101 160 ท15101 160 ท16101 160
     คณิตศาสตร์ ค14101 160 ค15101 160 ค16101 160
    วิทยาศาสตร์ ว14101 120 ว15101 120 ว16101 120
     สังคมศึกษา ศาสนาฯ ส14101 80 ส15101 80 ส16101 80
     ประวัติศาสตร์ ส14101 40 ส15101 40 ส16101 40
     สุขศึกษาและพลศึกษา พ14101 80 พ15101 80 พ16101 80
     ศิลปะ ศ14101 80 ศ15101 80 ศ16101 80
     การงานอาชีพ ง14101 40 ง15101 40 ง16101 40
     ภาษาอังกฤษ ต14101 80 ต15101 80 ต16101 80
     รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)   840   840   840
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ14201 40 อ15201 40 อ16201 40
    รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)   40   40   40
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
     กิจกรรมแนะแนว - 40 - 40 - 40
     กิจกรรมลูกเสือ - 40 - 40 - 40
     กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด - 30 - 30 - 30
     กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน์
10
 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 120   120   120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด - 1,000 - 1,000 - 1,000