พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาชาติ

  2. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน

  3. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัย และธรรมชาติผู้เรียน ให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

  4. ส่งเสริมการแข่งขันความสามารถทักษะทางวิชาการทุกระดับ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักษ์ใน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และคงไว้ซึ่งความเป็นไทย

  1. สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  1. สนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  2. ปลูกฝังแนวคิดและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 
 
   เป้าประสงค์
 
 
                       1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ
                        2. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย
                        3. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
                        4. ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา
                        5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา