วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ รักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนมีส่วนร่วม

 อัตลักษณ์

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา   มีจิตอาสา  พัฒนาเทคโนโลยีสมวัย
 

เอกลักษณ์

อนุรักษ์ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย  ใส่ใจด้านกีฬา พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมวัย
 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน