ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

     โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. พ.ศ.2501 ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก โดย นายแถม พุ่มฤทธิ์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 14,000 บาท และมีชาวบ้านในชุมชนตำบลบางรักใหญ่ ร่วมใจกันบริจาคสมทบ อีกจำนวน 66,000 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นห้องเรียนแก่นักเรียน และปีต่อๆมาก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการและการร่วมบริจาคสมทบทุน ทั้งจากครูใหญ่ คณะกรรมการศึกษา  คณะครู เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ และจากชาวบ้านในชุมชน ในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม ทำให้มีอาคารเรียนเพียงพอจนสามารถเปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีพ.ศ. 2484 และเปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีพ.ศ. 2520 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 และกำหนดให้จัดการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และต่อมา ในปี พ.ศ.2540 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นชั้นอนุบาลชนบท และเป็นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจนถึงปัจจุบัน